Cestovní pojišt?ní

6

?asto dostáváme otázky ohledn? možnosti zrušení pobytu a v tomto p?ípad? náklady  s tím spojené. Práv? rodin s d?tmi se tato problematika týká. Musí vzhledem ke školním prázdninám provést rezervaci d?íve a tím nesou vyšší riziko, v p?ípad? nemoci nem?žou nastoupit dovolenou.

Storno

Obecn? platí, že  jako  ubytovatel mám pochopení pro zrušení, pokud jsou odpovídající d?vody  .Nejprve uzav?eme rezervaci a najdeme dalšího zájemce o pobyt. Pokud se to nepoda?í, p?istoupíme k nároku na náhradu škody. O t?chto krocích jsou hosté informováni  prost?ednictvím potvrzení rezervace. V p?ípad?, že nájemce zruší smlouvu a není re-pronájem, pronajímatel má nárok na náhradu škody podle následujícího odstup?ování.

od 30 dn? p?ed datem pronájmu `0% ceny z pronájmu

29 – 15 dn? p?ed datem pronájmu 50% ceny z pronájmu

0 – 14 dn? p?ed datem pronájmu 70% ceny z pronájmu

P?i zrušení v kratší dob? p?echází na rekreanta zna?né stornovací poplatky, i p?esto, že nemohla rodina strávit dovolenou v Labských pískovcích.

Cestovní pojišt?ní

Na tomto základ? doporu?ujeme našim host?m uzav?ít levné cestovní pojišt?ní. Tak budou  p?i stornování nebo zrušení dovolené, nap?. z d?vodu nemoci, úrazu nebo p?i ztrát? zam?stnání uhrazeny ztráty. Allianz je nejv?tší pojiš?ovnou Evropy v oblasti cestovního pojišt?ní a doporu?ujeme ji vzhledem k levným tarif?m.

Termín uzav?ení

Až do30 dn? p?ed plánovaným p?íjezdem, v p?ípad? rezervace do 30 dn? p?ed odjezdem, pouze k datu vstupu nejpozd?ji následující pracovní den

Zrušení bez následk? od 9 Eur

Pojišt?ním se chráníte p?ípadnému finan?nímu riziku, spojenému se stornováním.

Bezstarostné cestování

Pojišt?ní  Storno Plus vás kompletn? zabezpe?í. Krom? výhod storno pojišt?ní, zahrnuje toto pojišt?ní  p?epravu nemocného pod léka?ským dohledem (stávající zdravotní pojiš?ovny  nezajiš?ují p?epravu nemocných), pojišt?ní zavazadel, ochrana kol.

Zde m?žete online uzav?ít Vaše cestovní pojišt?ní

https://www2.elviab2b.de/b2b2c/010_prodgruppe.faces?AN=HSV847&PFHEX=000402&PT=RRHOT